Garantiniai įsipareigojimai suteikiami:

 • Visoms prekėms, kurioms yra taikomi gamintojo nustatyti garantiniai terminai, nurodyti detaliame prekės aprašyme, prekei sugedus garantiniu laikotarpiu, remontas atliekamas nemokamai.
 • UAB „Spaudera” garantiniai įsipareigojimai pildytoms ir restauruotoms lazerinių spausdintuvų kasetėms galioja tik tada, jei yra nepažeistas specialus garantinis UAB „Spaudera” lipdukas.
 • Tuo atveju, jeigu UAB „Spaudera” parduota kasetė negali užtikrinti kokybiško įrenginio darbo, įmonė UAB “Spaudera” įsipareigoja be papildomo mokesčio pakeisti nekokybišką kasetę į naują.
 • UAB „Spaudera” garantija negalioja tokioms kasetėms, kurios buvo naudojamos ne pagal paskirtį.

​Kreiptis į garantinį aptarnavimą galite vienu iš šių būdų:

1.0 Kokybiškų prekių grąžinimas, remiantis:

„Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“, patvirtintomis 2001 m. birželio 29 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 217 (Atnaujinta 2012 m. kovo 15 d.)

bei ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 (Atnaujinta 2011 m. gruodžio 23 d.(Atnaujinta 2011 m. gruodžio 23 d.) patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“.

Tuo atveju, jei Pirkėjas sudaro pirkimo-pardavimo sutartį (toliau Sutartis) naudojantis tik ryšio priemonėmis ir dėl to negali prieš sudarant pirkimo-pardavimo sutartį pasinaudoti įstatymais įtvirtinta teise apžiūrėti prekes ir įvertinti teikiamų paslaugų pobūdį, jis turi teisę atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekių pristatymo dienos. Jeigu Pirkėjas viena Sutartimi įsigijo keletą prekių, jis turi teisę pilnai atsisakyti visų viena Sutartimi nusipirktų prekių arba tik kai kurių viena Sutartimi įsigytų prekių. Nurodytas 7 (septynių) dienų prašymo pateikimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekės(-ių) perdavimo Pirkėjui ar jo įgaliotam atstovui dienos ir nėra pratęsiamas ar kaip nors susiejamas su prekių perdavimu ar gražinimui Pardavėjui ar kitam asmeniui dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių priežasčių. Įsigytas kokybiškas prekes galima grąžinti per 7 d.d. jei:

 • Grąžinama prekė yra originalioje tvarkingoje pakuotėje;
 • Prekė yra nenaudota ir nesugadinta;
 • Prekė yra nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.);
 • Grąžinama prekė yra pilnos komplektacijos su visa gamintojo pridedama dokumentacija;
 • Grąžinant prekę pateikiamas jos įsigijimo dokumentas, garantinis talonas (jei jis buvo išduotas).
 1. Prekės grąžinimas įsigijus netinkamos kokybės prekę ir kitais atvejais, vadovaujantis 2001m. birželio 29d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 (Atnaujinta 2012 m. kovo 15 d.) “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”.

Tuo atveju, kai prekės grąžinimo priežastis yra netinkama kokybės prekės įsigijimas, mes įsipareigojame savo lėšomis pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus, kai servisas patvirtina, kad prekė yra netinkamos kokybės dėl gamintojo kaltės, tai yra nenustatyti pirkėjo netinkamo vartojimo sąlygoti pažeidimai, sugadinimai, nepakeistos detalės, sutampa pirktos ir grąžintos prekės serijinis numeris ir pan.

Nekokybiškų prekių grąžinimo ir pakeistų kokybiškomis prekėmis siuntimo išlaidas apmoka UAB „Spaudera”.

Gavus nekokybišką prekę, pirkėjas per 14 (keturiolika) dienų po prekės pristatymo arba gavus kokybišką prekę, bet norint ją grąžinti turi apie tai pranešti vienu iš žemiau pateiktų būdų:

 • Atsiųsti pranešimą info@spaudera.lt, kuriame būtų nurodyta: pirkėjo vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys ir išsamus aprašymas apie rastus defektus.
 • Atvykti į įmonę UAB „Spaudera” adresu – Zanavykų g. 8-7, Kaunas.
 1. Prekių užsakymas, pirkimo – pardavimo teisinių santykių sukūrimo momentas

3.1. Pirkėjas gali užsisakyti prekes www.spaudera.lt pasirinkdamas vieną iš šių būdų:

3.1.1. internetu nesiregistruodamas www.spaudera.lt;
3.1.2. e.paštu;
3.1.3. prekių atsiėmimo centruose.

3.2. Pirkėjas, užsisakydamas prekes vienu taisyklių 3.1.1 punkte nurodytu būdu, atitinkamuose Pardavėjo pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti Privatumo politikoje numatytus tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo Asmens duomenis.

3.3. Prekių užsakymą E.paštu ar Prekių atsiėmimo centruose pateikusiems Pirkėjams taikomos Taisyklių ir Privatumo politikos nuostatos. Pateikdami užsakymą jie sutinka su Taisyklėmis.

3.4. Kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą prekę ar paslaugą ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius, kurių paskutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir patvirtinimas, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai ir sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis.

3.5. Kiekvienas Pirkėjo užsakymas saugomas www.spaudera.lt duomenų bazėje.

 1. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes bei užsisakyti paslaugas www.spaudera.lt šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.4. Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes Taisyklių nustatyta tvarka.

4.5. Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

 1. Pirkėjo įsipareigojimai

5.1. Pirkėjas, naudodamasis www.spaudera.lt, privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių, Privatumo politikos, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų www.spaudera.lt, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5.2. Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas prekes ar paslaugas ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka. Pasirinkęs atsiimti prekes Prekių atsiėmimo centre, Pirkėjas privalo jas atsiimti pasirinktame Prekių atsiėmimo centre per Taisyklėse nurodytus terminus.

 1. Pardavėjo teisės

6.1. Pardavėjas turi teisę keisti, sustabdyti ar nutraukti tam tikrų www.spaudera.lt funkcijų veikimą ar dalį jų, taip pat keisti www.spaudera.lt esančių elementų išdėstymą.

6.2. Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti www.spaudera.lt veiklą. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami.

6.3. Pardavėjas turi teisę keisti paslaugų, teikiamų www.spaudera.lt, teikimo apimtį ar būdą, sustabdyti, nutraukti paslaugų ar jų dalies teikimą, apmokestinti paslaugas ar paslaugų dalį.

6.4. Jei Pirkėjas bando pakenkti www.spaudera.lt darbo stabilumui, saugumui ar nevykdo savo įsipareigojimų, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis www.spaudera.lt arba išimtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo Paskyrą.

6.5. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, nesumoka už prekes per 2 (dvi) darbo dienas.

 1. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir kitų www.spaudera.lt dokumentų nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis www.spaudera.lt teikiamomis paslaugomis.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja aiškiai ir suprantamai www.spaudera.lt suteikti Pirkėjui informaciją, įtvirtintą Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.2287 straipsnyje.

7.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą,.Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

7.4. Taisyklių numatytomis sąlygomis Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjo užsakytas ir priimti Pirkėjo grąžinamas prekes.

7.5. Jei Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, jis įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, ir visais atvejais atšaukti užsakymą.

7.6. Pardavėjas, nesutikdamas su Pirkėjo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos, jeigu Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip, pateikti vartotojui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą.

7.7. Pardavėjas įsipareigoja vykdyti kitas Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose Pardavėjui keliamas pareigas.

 1. Prekių pristatymas

8.1. Užsakydamas prekes Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš prekių pateikimo būdų.

8.2. Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių pristatymo į namus paslaugą:

8.2.1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

8.2.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Priimant prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą). Jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui.

8.2.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

8.2.4. Į prekių pristatymo į namus paslaugos mokestį neįeina užsakytų prekių užnešimas – šią paslaugą pirkėjas gali užsisakyti papildomai.

8.3.3. Prekes gali atsiimti ne tik užsakyme nurodytas gavėjas bet ir užsakymo pateikimo metu nurodytas kitas asmuo. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Lietuvos pašto darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą).

8.4. Pirkėjas gali atsiimti prekes nemokamai Prekių atsiėmimo centre. Jei Pirkėjas užsakymo teikimo metu pasirenka šį būdą:

8.4.1. Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po to, kai Pardavėjas informavo Pirkėją elektroniniu paštu, kad prekes galima atsiimti.

8.4.2. Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Pardavėjo darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą).

8.5. Jei Pirkėjas užsakymo teikimo metu pasirenka Prekių pristatymą į DPD EXPRESS siuntų savitarnos terminalą:

8.5.1. DPD EXPRESS siuntų savitarnos terminaluose galima atsiimti prekes, kurios sveria mažiau nei 30 kg. Sunkesnės nei 30 kg prekės į paštomatus ir į siuntų savitarnos terminalus nėra pristatomos.

8.5.2. DPD EXPRESS paštomato turi būti atsiimta per 3 (tris) kalendorines dienas po to, kai Pardavėjas informavo Pirkėją elektroniniu paštu, kad prekę galima atsiimti.

8.6. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas. Jei Pardavėjas nepristato prekių per papildomą terminą, Pirkėjas gali pasinaudoti teise – atsisakyti prekių ar paslaugų pirkimo – pardavimo sutarties.

8.7. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

8.8. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės (-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad prekė yra perduota tinkamos būklės, pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės (-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos prekės pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista (-os) ir/ar prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti prekės perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės (-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių pažeidimų, kai tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų tik tuomet jei šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.

8.9. Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai prekė perduota Pirkėjui.

8.10. Jei remiantis Taisyklių 8.2 – 8.5 punktais Pirkėjas neatsiima prekių per nustatytą terminą ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui ir Pirkėjas buvo sumokėjęs už prekes ir jų pristatymą, atstovai susisiekia su Pirkėju dėl kito prekių pristatymo laiko ir/ar būdo. Jei Pirkėjas vis tiek neatsiima prekių arba nepavyksta jų įteikti, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, užsakymas anuliuojamas, o Pirkėjui grąžinami už prekes sumokėti pinigai, atskaičius banko mokesčius, taikomus Pardavėjui už atiktus banko pavedimus, prekių pristatymo mokestį, jeigu jis buvo taikomas, ir administracinį mokestį.

8.11. Jei remiantis Taisyklių 8.2 – 8.5 punktais Pirkėjas neatsiima prekių per nustatytą terminą ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui ir Pirkėjas nebuvo sumokėjęs už prekes, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, o užsakymas anuliuojamas.